การควบคุมคุณภาพ
 
บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า โดยดูแลการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบวัสดุ การตรวจสอบขนาด การตรวจสอบการเชื่อม การทำ NDT การทดสอบแรงดัน ๆลๆ ภายใต้ระบบประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (QA & QC)
 
บริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านงานเชื่อมที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเชื่อมด้วยมือหรือการเชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมออโตแมติก ช่างเชื่อมทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบงานเชื่อมตามมาตรฐาน ASME SECTION XI และต้องปฏิบัติงานเชื่อมภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน Welding Procedure Specification (WPS) และ Procedure Qualification Record (PQR) โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผลิตขึ้นจะต้องอยู่ในการดูแลตามระบบควบคุมคุณภาพ