การตรวจสอบฝาแรงดัน
 
 
ฝาถังหลากหลายชนิดที่มีรูปร่างแตกต่างกัน ถูกออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานกับถังแรงดันสูง โดยผลิตขึ้นจากวัสดุต่างชนิด ทางบริษัท LB ได้ผลิตฝาถังที่ได้คุณภาพสูงตามมาตรฐาน ASME ที่ต้องรับความตรวจสอบอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นด้านขนาดที่ต้องอยู่ในพิกัดตามมาตรฐาน ตรงกับการออกแบบ เพื่อให้ได้ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด