ความต้องการในการบำบัดน้ำรวมถึงการแยกและคัดกรองของแข็งที่แขวนลอย การทำค่า PH ให้เป็นกลางของกรดหรือด่างของน้ำเสีย การลดปริมาณแร่ธาตุในน้ำและการกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายจากสารอินทรีย์

ความต้องการมีตั้งแต่การนำน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต การนำสารที่มีคุณค่าในกระแสน้ำที่ปนเปื้อนกลับมาใช้เพื่อเป็นค่าชดเชยการกำจัด

ทางบริษัทนำเสนอวิศวกรรมกระบวนการออกแบบและจัดหาระบบ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีหลายอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้

Methanol Purification System & Methanol Recovery System

ระบบการแยกเมทานอลออกจากน้ำเสียเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นพิเศษโดย A.H Lundberg ซึ่งสามารถผลิตเมทานอลที่มีความบริสุทธิ์สูง dehydrated stripper off-gas ( SOG ) และผลิตน้ำที่มีคุณภาพสูงจากกระบวนการ kraft pulp mill foul process condensate หรือ refinery sour water streams พร้อมทั้งระบบการกู้คืนเมธานอลที่สามารถประหยัดพลังงานและเกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับอุตสาหกรรมที่กระบวนการผลิตมีการทิ้งน้ำเสียที่มีเมทานอลปนเปื้อนอยู่

หลังจากน้ำเสียถูกผ่านระบบ เมทานอลและ stripped condensate ที่ได้คืนมา จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตของอุตสาหกรรม

Crystallizers

Crystallizers ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย คือการแยกผลึกของแข็งโดยทั่วไปคือเกลือโดยการทำให้ตัวทำละลายระเหย โดยทั่วไปคือน้ำ จากสถานะ Supersaturated mixed suspension of crystals and liquor

เทคโนโลยีการตกผลึกเป็นผลจากการพัฒนาด้วยประสพการณ์มามากกว่าครึ่งศตวรรษ นำมาซึ่งการออกแบบระบบ multiple effect evaporators และ high solids concentrators ทั้งแบบ single or multiple effects

Steam Stripping

วิธีที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียประเภท process foul condensate ที่ปนเปื้อนกับไฮโดรคาร์บอนที่เป็นอันตราย ซัลไฟด์ แอมโมเนีย เมทิลแอลกอฮอล์และ TRS คือการใช้วิธีกลั่นน้ำเสียระบบ steam stripping.

ทุกระบบของ steam stripping มีส่วนประกอบพื้นฐานที่เหมือนกัน ได้แก่ ถังป้อน, ตัวกรอง, เครื่องทำความร้อนก่อนคอนเดนเสท, stripper column ที่ประกอบด้วย rectification และ reflux condenser

Evaporation

การทำให้น้ำเสียผ่านการระเหยเป็นระบบที่อุตสาหกรรมรม จะสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบทั้งหมด

วิธีการลดปริมาณแร่ธาตุของน้ำเสียโดยไม่ต้องทิ้งน้ำออกไป สามารถทำได้โดยเพิ่มระบบ evaporative crystallization สำหรับสารปนเปื้อนที่ละลายน้ำ เพื่อให้โรงงานมีโอกาสที่จะกำจัดของเสียที่เป็นลักษณะเกลือมูลฝอยออกไปเท่านั้น