ขอบเขตการให้บริการ
อุตสาหกรรม
อุปกรณ์ที่ผลิต
     
 
 • บริการด้านวิศวกรรม
 • การออกแบบ
 • การทำรายละเอียดของแบบ
 • การผลิต
 • งานก่อสร้างภาคสนาม
 • การติดตั้งเครื่องจักร
 • งานพ่นทรายพ่นสี
 • การทดสอบและการบำรุงรักษา
 
 • โรงกลั่น
 • น้ำมันและก๊าซ
 • เคมี
 • ปิโตรเคมี
 • โรงไฟฟ้า
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • เยื่อและกระดาษ
 • ผลิตไม้อัดแผ่น ไม้ประกอบ
 • การผลิตฉนวนกันความร้อน
 • การทำเหมืองแร่และแปรรูปแร่
 • อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 
 • ถังบรรจุ
 • ถังแรงดันและฝาถัง
 • ถังแลกเปลี่ยนความร้อน
 • ถังปฎิกรณ์
 • หม้อต้ม
 • ไซโล
 • คอลัมน์
 • หอเผาทิ้ง
 • Electrowinning cells
 • งานท่อ
 • โครงสร้างเหล็ก
อุปกรณ์บำบัดมลพิษ
 • Engineering including Studies/Audits
 • Instrumentation/ Controls/ Electrical (I.C.E)
 • Equipment & Process Design
 • Air Pollution Remediation
  • Waste Gas Conditioning & Transport
  • Industrial Flares & Incinerators
  • Direct Thermal Oxidizers High Temperature Injection Nozzles
  • Regenerative & Catalytic Thermal Oxidizers
  • Venturi Scrubbers
  • Packed Tower Scrubbers
  • Spray Tower Scrubbers
  • Wet Electrostatic precipitators (Wet ESP or WESP)
 • Waste water Remediation
  • Stripping Decanting Evaporation
  • Evaporation & Concentrators Crystallizers
  • Specialty Columns
  • Condensate Stripping
  • Methanol Purification
  • Turpentine Recovery
  • Soap Recovery
 • Energy Optimization
  • Heat Exchangers
  • Heat Recovery Stream Generators
  • Direct Contact Condensers
  • Hot Gas Quenchers